Ustawa o zarządzaniu kryzysowym a uprawnienia ABW

W dniu 26 kwietnia 2009 r. na 40. posiedzeniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do rządowej ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podległego Prezesowi Rady Ministrów oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z ustawą, system zarządzania kryzysowego tworzony ma być na wypadek zagrożeń, wymagających podjęcia szczególnych działań w sytuacjach, które nie spełniają przesłanek wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych (tj. wojennego, wyjątkowego, klęski żywiołowej).

Jednak jak alarmują prawnicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: “Nowe przepisy stwarzają ryzyko nadużyć, a także budzą wątpliwości co do zgodności ustawy z konstytucją”. Kontrowersje wzbudzają głównie nowe przepisy nakazujące firmom zarządzającym tzw. infrastrukturą krytyczną (to np. wodociągi, teleinformatyka, transport) obowiązek wyznaczenia pełnomocników do kontaktów z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt, zdaniem krytyków, daje też Agencji niekontrolowany dostęp do informacji oraz dokumentów w tych przedsiębiorstwach. Przedstawiciele ABW uczestniczyli w pracach nad nowymi przepisami.

Chodzi przede wszystkim o art. 13a ustawy, który przyznaje szefowi ABW prawo do wydawania specjalnych zaleceń zarządom przedsiębiorstw – ustawa nie precyzuje charakteru tych poleceń, a także nie wprowadza możliwości odwołania się od nich. Tymczasem ABW ustami swego rzecznika odpowiada: “Zawarte w ustawie o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym regulacje są zgodne z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu i reagowania kryzysowego. Ideą tej ustawy jest przywrócenie państwu i jego organom realnej funkcji ochrony bezpieczeństwa państwa i jego obywateli”.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/2,343688.html

Tekst Ustawy o zarządzaniu kryzysowym do pobrania tutaj —> Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Advertisements

One response to “Ustawa o zarządzaniu kryzysowym a uprawnienia ABW

  • Rządowy program “ochrony cyberprzestrzeni” na lata 2009-2011 « asylon

    […] Dodatkowy, ogromny obszar władzy dotyczy tzw. administratorów systemu. Projekt bowiem przewiduje, że “w każdej jednostce organizacyjnej w ramach systemu ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej zostanie powołany administrator systemu. W tym celu określone zostaną minimalne wymagania do obsady stanowiska administratora. Wśród wymagań dla administratorów, które będzie musiał spełnić kandydat na to stanowisko będzie obowiązek posiadania stosownego certyfikatu poświadczającego odbycie specjalistycznego przeszkolenia przez ABW lub SKW w ramach swojego obszaru kompetencyjnego”. Tym samym, zmonopolizowany już niemal w całości przez ABW “rynek” certyfikatów bezpieczeństwa zostanie poszerzony o nowe możliwości wpływów. Na podstawie prerogatyw wynikających z tego projektu ABW – jako instytucja nadzorująca, będzie miała prawo wstępu do obiektów i pomieszczeń tysięcy podmiotów gospodarczych, wglądu w ich dokumentację techniczną, żądania udostępnienia do kontroli systemu lub sieci teleinformatycznej, wydawania poleceń pokontrolnych i żądania wyjaśnień. Pierwsze efekty rządowego programu, widoczne są już w nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym i wzbudziły uzasadnione zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich (patrz: poprzednie posty). […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: