Agencja Frontex

Frontex to skrót od francuskiego sformułowania “frontières extérieures” (granice zewnętrzne). Więcej mówi pełna angielska nazwa organizacji: Frontex czyli “European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union” (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej).

Jak informują oficjalne strony rządowe (MSWiA), w dniu 26 października 2004 r. Rada Ministrów ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła Rozporządzenie Rady (WE) NR 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei, w dniu 14 kwietnia 2005 r. Rada Ministrów ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zadecydowała, iż siedzibą Agencji Frontex będzie Warszawa (Rondo ONZ). Agencja rozpoczęła formalną działalność 1 maja 2005 r., faktyczną zaś 3 października 2005 r. Dyrektorem Wykonawczym Agencji Frontex jest Gen. Bryg. Ilkka Laitinen.

Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Agencję tworzy się mając na względzie zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Ma ona “ułatwiać stosowanie istniejących i przyszłych ustaleń wspólnotowych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi poprzez zapewnienie koordynacji działań Państw Członkowskich w zakresie wdrażania tych ustaleń poprzez wspieranie wydajnej, ujednoliconej i na wysokim poziomie kontroli granicznej i ochrony granicy na granicach zewnętrznych UE”.

Wśród głównych zadań Agencji znajdują się (cytując strony rządowe):
 • “koordynowanie współpracy operacyjnej pomiędzy Państwami Członkowskimi w zakresie kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy na granicach zewnętrznych;
 • wspieranie Państw Członkowskich w szkoleniu narodowych Straży Granicznych;
 • przeprowadzanie analizy ryzyka;
 • prowadzenie bieżącej obserwacji rozwoju badań w zakresie kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy na granicach zewnętrznych.
 • wspieranie Państw Członkowskich w przypadkach, w których wymagana jest zwiększona pomoc techniczna i operacyjna na granicach zewnętrznych;
 • koordynowanie współpracy operacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wydaleń obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Państwach Członkowskich”.
Oznacza to blokowanie imigracji, swobodnego przemieszczania się i deportacje osób “nielegalnie przebywających na terytorium Wspólnoty”. Tym samym, Frontex ma za zadanie koordynować, wpierać i szkolić służby odpowiedzialne za “bezpieczeństwo” granic zewnętrznych UE. Służą temu rozszerzone prerogatywy, jakie przyznano tej unijnej agencji – półjawność podejmowanych działań, inwigilacja środowisk imigranckich, tworzenie nowych jednostek specjalnych, nowych baz danych. Dlatego też Agencja Frontex jest w stałym kontakcie z innymi wspólnotowymi i unijnymi organami odpowiedzialnymi za “bezpieczeństwo” granic zewnętrznych, takimi jak EUROPOL, CEPOL, OLAF, a także z organami odpowiedzialnymi za współpracę celną i współpracę w zakresie kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych.
Agencja prowadzi prace nad wspólnym programem szkolenia (core curriculum) dla Straży Granicznych Państw Członkowskich. Szkoleniem tym objęci są instruktorzy narodowych Straży Granicznych Państw Członkowskich. Dodatkowo Agencja organizuje uzupełniające kursy szkoleniowe i seminaria dla funkcjonariuszy właściwych służb narodowych Państw Członkowskich z tematyki związanej z kontrolą ruchu granicznego i “ochroną granicy” na granicach zewnętrznych oraz wydaleń obywateli krajów trzecich.
Agencja dysponuje sprzętem technicznym do kontroli ruchu granicznego i “ochrony” granicy na granicach zewnętrznych. Są to środki służące inwigilacji, monitorowaniu granic, jak i sprzęt militarny pozwalający na “koordynowanie lub organizowanie wspólnych operacji Państw Członkowskich” w celu wydalenia (czytaj: deportacji) osób “przebywających nielegalnie na terytorium UE”. Jak czytamy na stronach rządowych: “Agencja wypracowuje najlepsze praktyki uzyskiwania dokumentów podróży i wydalania obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w Państwach Członkowskich.” Wspomniane “praktyki” to: deportacje (do tzw. “bezpiecznego kraju trzeciego”, “kraju pochodzenia”, czy “kraju UE odpowiedzialnego za przeprowadzenie procedury deportacyjnej) tworzenie i wspieranie funkcjonowania systemu obozów dla uchodźców wewnątrz i na zewnątrz granic unijnych (np. na Ukrainie, Białorusi, czy w Afryce północnej), osadzanie w aresztach deportacyjnych, przeprowadzanie operacji specjalnych o charakterze militarnym poza granicami UE (np. na Morzu Śródziemnym bądź w Afryce płn.).
Władze Agencji:
 • Dyrektor Wykonawczy oraz Z-ca Dyrektora Wykonawczego (kadencja 5-letnia)
 • Rada Zarządzająca składająca się z reprezentantów państw członkowskich (po 1 osobie z każdego kraju; każdy z członków Rady musi posiadać wyznaczonego zastępcę (w razie swojej nieobecności)), 2 reprezentantów Komisji Europejskiej.
Dochody Agencji pochodzą z następujących źródeł:
 • z ogólnego budżetu UE (sekcja KE),
 • składek z krajów zaangażowanych we wdrażanie, stosowanie i rozwój acquis Schengen,
 • opłat za usługi świadczone przez Agencję,
 • innych dobrowolnych wpłat Państw Członkowskich.

Budżet agencji Frontex gwałtownie rośnie. Według niektórych danych dotąd nie przekraczał 10 mln Euro rocznie. W przyszłym roku będzie to już 70 mln.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: